بیمه مسافرت بیمه رازی

بیمه رازی : بیمه مسافرت خارجی بیمه رازی

مسافران سفرهای خارجی در طول سفر در معرض خطرات و حوادث مختلفی قرار دارند. حوادثی که در صورت بروز با توجه به شرایط خاص خارج از کشور می‌تواند موجب هزینه‌های سنگین و دردسرهای زیادی شوند. از این رو بیمه مسافرت به خارج از کشور با مزایای ذیل پیش بینی گردیده است:

بیمه مسافرت خارجی بیمه رازی

مزایای بیمه مسافرت خارجی بیمه رازی

پرداخت هزینه‌های درمان، جراحی و دارویی ناشی از حوادث یا بیماری‌هایی که در طول مدت مسافرت بروز می‌نماید تا سقف ۵۰ هزار یورو

پرداخت هزینه فوریت‌های دندانپزشکی طبق شرایط بیمه نامه

پذیرش و انتقال پزشکی به نزدیکترین بیمارستان و یا بازگرداندن بیمار به ایران تحت نظارت پزشکی

پرداخت هزینه‌های دعاوی حقوقی طبق شرایط بیمه نامه

راهنمایی و کمک رسانی به هنگام سرقت یا مفقود شدن مدارک مسافرتی

بازگرداندن کودکان به ایران در صورت فوت یا بستری سرپرست

بازگرداندن جسد به ایران در صورت فوت بیمه شده در طول مسافرت

پرداخت هزینه‌های عزیمت همراه به بالین بیمه شده بستری در بیمارستان

استرداد بار مسافر در صورت فقدان یا اشتباه مسیر چنانچه بار کنترل شده مسافر تا ۱۲ ساعت به بیمه شده تحویل نگردد، هزینه خریدهای اضطراری و در صورتی که این تأخیر به بیش از ۴۸ ساعت منجر شود حداکثر تا سقف مندرج در بیمه نامه.