بیمه رازی : آشنایی با بیمه درمان بیمه رازی

یاد خدا، درمان دردها و شفای بیماری‌هاست. در روایات اسلامی از بیماری به عنوان زندان بدن و یکی از سخت‌ترین بلاها تعریف شده است.

همه مردم در طول زندگی خویش، کم و بیش گرفتار این زندان می‌شوند و طعم تلخ بلای بیماری را می‌چشند.

در دین مبین اسلام از تندرستی و سلامتی به عنوان نعمتی ارزشمند و حمایت از مردم برای درمان بیماری‌ها و جلوگیری از بروز ناتوانی‌ها از بهترین اعمال یاد شده است.(+)

بیمه درمان بیمه رازی
بیمه درمان بیمه رازی

خدمات کیفی و کمی بیمه درمان بیمه رازی

در جوامع بشری ارتقای کمی و کیفی خدمات درمانی از مهمترین درخواست‌ها و دغدغه‌های مردم است. با توجه به اهمیت موضوع و تاکید بر بررسی راهکارهای ارتقای خدمات درمانی در کشور، شرکت بیمه رازی طرح بیمه درمان را با اولویت قرار دادن جبران قسمتی از هزینه‌های درمانی بیمه شدگان خود در دست اجرا دارد.

پرداخت هزینه درمان بیمه درمان بیمه رازی

افزایش روز به روز هزینه‌های پرداختی مردم برای دریافت خدمات درمانی اگر امروز مهمترین مسئله و مشکل مردم در حوزه بهداشت و درمان کشور نباشد، یکی از مهم‌ترین‌هاست.

لذا با توجه به اهمیت موضوع هزینه‌های سنگین درمان، طرح بیمه درمان از سوی شرکت بیمه رازی ارائه شده است که عمدتاً به صورت گروهی انجام می‌پذیرد و دارندگان این پوشش بیمه‌ای می‌توانند آن قسمت از هزینه‌های درمانی خود را که توسط بیمه پایه(خدمات درمانی، تأمین اجتماعی، و…) تأمین نمی‌گردد از محل بیمه درمان دریافت نمایند.

هدف از ایجاد این نوع بیمه نامه تعمیم پوشش خدمات بیمه‌ای درمان از جمله بهبود دسترسی مردم به خدمات، کاهش سهم هزینه‌های درمانی مستقیم از جیب مردم و تأمین بخشی از هزینه‌های کمرشکن درمان اقشار کم درآمد و بیماران خاص است. به امید آن روزی که:

بیمار به جز رنج بیماری رنج دیگری نداشته باشد.

بیمه درمان بیمه رازی
بیمه درمان بیمه رازی

ویژگی متقاضیان بیمه درمان بیمه رازی

بیمه شدگان(کارکنان و اعضای خانواده) بایستی تحت پوشش بیمه‌گر پایه(سازمان تأمین اجتماعی، سازمان خدمات درمانی، سازمان خدمات نیروهای مسلح و….) باشند.

تعداد بیمه شدگان(کارکنان و اعضای خانواده) حداقل باید ۵۰ نفر باشد. مشروط به اینکه حداقل ۷۰ درصد کل بیمه شدگان تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.

تبصره: اعضای خانواده شامل همسر، فرزندان، پدر، مادر و افراد تحت تکفل بیمه شدگان است.