بیمه رازی : در بیمه باربری بیمه رازی چنانچه در جریان حمل کالا در اثر وقوع خطرات موضوع بیمه خسارتی به کالاهای در حال حمل وارد شود زیان وارده توسط شرکت بیمه جبران می‌گردد. این بیمه نامه دارای انواع زیر است:

بیمه باربری بیمه رازی : شرط تلف کامل کالا

بیمه باربری بیمه رازی
بیمه باربری بیمه رازی

در این نوع از بیمه خسارت کلی وارد شده به کالا در یک مرحله و در اثر آتش سوزی یا غرق کامل و یا مفقود شدن روی میدهد و یا خسارت وارد شده در حدی است که هزینه تعمیر یا نجات آن بیش از ارزش کالا باشد. در نتیجه خسارت وارده تحت پوشش این نوع بیمه نامه جبران می‌کند.

بیمه باربری بیمه رازی : بیمه نامه باربری با شرایط C

در این نوع بیمه خطرات تحت پوشش شامل موارد زیر است: آتش سوزی یا انفجار، به گل نشستن و زمین گیر شدن، غرق یا واژگون شدن کشتی یا شناور، واژگونی یا از ریل خارج شدن وسیله حمل زمینی، تخلیه کالا در بندر اضطراری، تصادم یا برخورد کشتی یا شناور و یا هر وسیله دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب، فداکردن کالا در جریان خسارت عمومی، به دریا انداختن کالا جهت سبک سازی کشتی.

بیمه باربری بیمه رازی : بیمه باربری با شرایط B

علاوه بر کلیه خطرات مربوط به شرایط C در این نوع از بیمه برای خطرات زیر نیز از سوی شرکت بیمه جبران خسارت صورت می‌گیرد:

زلزله، آتشفشان یا صاعقه، ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینتر و یا لیفت وان و یا وسیله حمل، تلف کلی هر بسته کامل از کالا به علت سقوط در حین بارگیری یا تخلیه از کشتی یا شناور، و همچنین خطرات اضافی عدم تحویل، دزدی، پارگی، سائیگی، زنگ زدگی، آبدیدگی، قلابزدگی، روغن زدگی، شکست، خراشیدگی و ضربه دیدگی، کج شدگی ریزش و خسارت ناشی از کالاهای دیگر برحسب نوع کالا با منظور نمودن درصد یا مبلغی به عنوان فرانشیز.

بیمه باربری بیمه رازی : بیمه بابربری با شرایط A

بیمه باربری بیمه رازی
بیمه باربری بیمه رازی

این نوع از بیمه باربری را می‌توان کاملترین نوع از بیمه حمل و نقل دانست و بیشتر برای حمل کالاهای حساس و آسیب پذیر مورد استفاده قرار می‌گیرد و کلیه خطراتی که ممکن است در جریان حمل و نقل از مبدأ تا مقصد نهایی اتفاق بیفتد و موجب خسارت شود را بدون کسر فرانشیز جبران می‌کند. مگر اینکه خسارت ناشی از موارد استثناء شده در این شرط باشد.

استثنائات:

اشعه یون ساز و آلودگی مواد رادیواکتیو ناشی از هرگونه سوخت یا فضولات هسته‌ای

عدم قبول ورود کالا از طرف بیمه گذار و یا ممانعت از ورود کالا توسط کشور واردکننده کالا

سوء عمل ارادی بیمه گذار که منجر به خسارت یا تلف مورد بیمه شده باشد.

نشت و ریزش عادی مورد بیمه و خطرات مشابه آنها مانند کسری عادی وزن و فرسودگی و پوسیدگی

تلف، آسیب یا هزینه ناشی از ناکافی و نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه.

تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه

تلف، آسیب یا هزینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی، شکست هسته‌ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو و ماده رادیواکتیو کار کند.

آسیب یا هزینه‌های ناشی از عدم قابلیت دریانوردی کشتی یا کرجی

آسیب یا هزینه‌های ناشی از خطرات جنگ، اعتصاب، شورش، بلوا، تروریسم مگر با توافق قبلی بیمه گر و بیمه گذار

بیمه باربری بیمه رازی : بیمه حمل داخلی

بیمه باربری بیمه رازی
بیمه باربری بیمه رازی

این نوع بیمه محموله‌هایی را که مبدأ، مقصد و مسیر حمل آن در محدوده جغرافیایی ایران است در قبال خطرات ناشی از آتش سوزی، انفجار و همچنین تصادف، تصادم و واژگونی وسیله حمل تحت پوشش قرار می‌دهد. ضمناً میتوان با پرداخت حق بیمه‌ای اضافی خطرات دیگری مانند سرقت کلی محموله، خطرات ناشی از تخلیه بارگیری، پرت شدن محموله از روی وسیله حمله و برخورد جسم خارجی با محموله را نیز تحت پوشش قرار دهد.